Szukaj
Close this search box.

Dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (zarówno na poziomie wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym) uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zachęcamy kluby sportowe do podejmowania prób pozyskania dofinansowania do planowanych inicjatyw, również w ramach tego trybu. Informacje na temat możliwości składania ofert w tym trybie znajdziecie Państwo na stronach internetowych właściwych jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku województwa dolnośląskiego szczegółowe informacje znajdują się w oficjalnym serwisie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

© 2021 DolZP