Szukaj
Close this search box.

Komunikat UCHWAŁA NR 238/I/2021 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPN Z DNIA 29.01.2021r. w sprawie zasad zwołania, terminu i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Przedstawicieli Członków Dolnośląskiego ZPN we Wrocławiu, w dniu 02.05.2021r.

sprawie zasad zwołania, terminu i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Przedstawicieli Członków Dolnośląskiego ZPN we Wrocławiu, w dniu 02.05.2021r.

Na podstawie § 28 i § 30 pkt c) Statutu Dolnośląskiego ZPN postanawia się, co następuje:

  1. Zarząd Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na dzień 02.05.2021r. w I terminie o godz. 10:30, w II terminie godz. 11:00 Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, na Stadionie Wrocław przy ul. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.
  2. W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Dolnośląskiego ZPN biorą udział z głosem stanowiącym przedstawiciele Członków Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
  3. Każdemu członkowi Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Członków Dolnośląskiego ZNP.
  4. W Walnym Zgromadzeniu nie mogą brać udziału jako przedstawiciele członków czynni sędziowie oraz obserwatorzy.
  5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia przedstawicieli członków, Zarząd zawiadamia członków Dolnośląskiego ZPN zgodnie z § 28 pkt 7 Statutu Dolnośląskiego ZPN, co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
  6. Potwierdzenie imiennych list przedstawicieli członków, należy przesłać do Biura Dolnośląskiego ZPN w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2021r.
  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

© 2021 DolZP