Szukaj
Close this search box.

Kurs Grassroots C AWF Wrocław

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że ruszyły zapisy na Kurs Grassroots C, który odbędzie się we Wrocławiu na obiektach AWF Wrocław w terminie 13.09.2019 - 18.12.2019.

Kurs Grassroots C – AWF Wrocław
Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35
Terminy
– I zjazd – 13-15.09.2019 r.
– II zjazd – 05-06.10.2019 r.
– III zjazd – 26-27.10.2019 r.
– IV zjazd – 16-17.11.2019 r.
– egzaminy – 17 i 18 12 2019 r.
Cena kursu: 1060 zł / 800 zł + 260 zł (opłata za sprzęt sportowy)
Zapisy do dnia 30.06.2019 roku poprzez platform PZPN 24.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.
UWAGA!
W pierwszej kolejności przyjmowani są kursanci-studenci, którzy posiadają rekomendację AWF (poniżej ustalony wzorzec).

Dokument należy dołączyć na profilu w zakładce „Dyplomy trenerskie i dokumenty” – „inne”.

© 2021 DolZP