Szukaj
Close this search box.

Kurs Grassroots C Legnica

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że ruszyły zapisy na kurs Grassroots C w Legnicy.

Zapisy odbywają się poprzez platformę PZPN 24

Platforma PZPN24 – Instrukcja rejestracji konta trenera – YouTube

Wstępne terminy sesji (terminy mogą ulec zmianie):

sesja I – 16-18.04.2021

sesja II – 8-9.05.2021

sesja III – 22-23.05.2021

sesja IV – 12-13.06.2021

egzamin końcowy: 16.07.2021

Koszt kursu: 800 zł + 260 zł ubiór sportowy zakupywany przez uczestników

ROZDZIAŁ II
§ 4
Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
  a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
  a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego (generowane przez system podczas składania aplikacji),
  e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (generowane przez system podczas składania aplikacji),
  f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
  g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy

ROZDZIAŁ III

§46
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C
Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

© 2021 DolZP