Szukaj
Close this search box.

KURS GRASSROOTS C WROCŁAW

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że ruszyły zapisy na kurs Grassroots C we Wrocławiu, który odbędzie się w terminie 13.03.2020 – 12.06.2020.

Terminy zjazdów: 13-15.03.2020, 4-5.04.2020, 9-10.05.2020, 16-17.05.2020, Egzaminy: 12.06.2020

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów poprzez platformę trenerską PZPN 24. Dostępne tylko 32 miejsca, decyduje kolejność zgłoszeń z pełną dokumentacją.

Koszt kursu: 1060 zł (800 zł + 260 zł strój sportowy)

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

  1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grasroots C

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

1.1 100% obecność na zajęciach kursu,

1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,

1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

Kontakt: maciej.bielski@pzpn.pl

© 2021 DolZP