Szukaj
Close this search box.

Kurs Trenerski Futsal C – zmiana harmonogramu

 

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożne informuje, że ruszyły zapisy na Kurs Trenerski Futsal C.

Cena kursu: 960 zł

Liczba uczestników: 32 osoby (min. 30 osób powinno się zapisać, w przypadku mniejszej liczby kursantów cena kursu może się zwiększyć).

Zapisy na kurs będą trwały od dnia 8 maja do 31 maja 2018 – aby zapisać się na kurs należy wejść na stronę. www.pzpn.pl, założyć konto na pzpn24 i zaaplikować się na kurs Uefa C Futsal.

Na początku czerwca br. zapadnie ostateczna decyzja o uruchomieniu kursu (po weryfikacji osób aplikujących na kurs)

 

 1. Wstępny harmonogram kursu:

 

Dzień zjazdu godz. data Dzień Zajęcia
1 17.00-19.30 13.07.2018 piątek teoretyczno-praktyczne
2 9.00-17.45 14.07.2018 sobota teoretyczno-praktyczne
3 9.00-17.45 15.07.2018 niedziela teoretyczno-praktyczne
4 17.00-20.30 27.07.2018 piątek teoretyczno-praktyczne
5 9.00-17.45 28.07.2018 sobota teoretyczno-praktyczne
6 9.00-17.45 29.07.2018 niedziela teoretyczno-praktyczne
7 17.00-19.30 17.08.2018 piątek teoretyczno-praktyczne
8 9.00-15.30 18.0810.2018 sobota teoretyczno-praktyczne
9 9.00-15.30 19.08.2018 niedziela teoretyczno-praktyczne
10 9.00-14.00 08.09.2018 sobata egzamin
11 9.00-14.00 09.09.2018 niedziela egzamin

* uwaga! Harmonogram może jeszcze ulec zmianie.

 

 1. Kryteria naboru kandydatów na kurs Futsal C

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
 2. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 3. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 4. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

 

 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
 2. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 3. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 4. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 5. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 6. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 8. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

 

 

 1. Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu

 

Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:

– wykazać się 100% obecnością (dopuszcza się 10% nieobecność z powodu uzasadnionych poważnych przyczyn pod warunkiem odrobienia zaległości w wyznaczonym terminie),

– prowadzić dziennik kursu,

– napisać i złożyć konspekty lekcji treningowych z odbytych praktyk w wyznaczonym klubie,

– zdać pisemne testy z teorii treningu i przepisów gry (uzyskać minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów),

– zdać przed Komisją Egzaminacyjną praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji treningowej zgodnie z przygotowanym konspektem,

– zdać przed Komisją Egzaminacyjną ustny egzamin końcowy.

© 2021 DolZP