Szukaj
Close this search box.

Kurs Trenerski Grassroots C Jelenia Góra – zapisy

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN informuje, że ruszyły zapisy na kurs Grassroots C w Jeleniej Górze.

Zapisy odbywają się poprzez platformę PZPN 24.

https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/ksztalcenie-trenerow/jak-zostac-trenerem

Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów Grassroots C
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną.

§ 4
Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl, https://pzpn24.pzpn.pl/ – wniosek zawierający:
  a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
  a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
  c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
  g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

© 2021 DolZP