Szukaj
Close this search box.

Kurs UEFA B

KURS UEFA B Żarów (Stadion Zjednoczonych Żarów) – zapisy do 10.08.2024

Planowany termin: w zależności od zebrania grupy 32 uczestników, którzy zaliczą egzamin wstępny

Koszt kursu: 3200 zł + VAT

§ 29
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba,
  która spełnia następujące kryteria:
  1.posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
  2.posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego
  UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,
  3.lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej IV
  poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),
  4.pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
 2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest
  zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

§ 4

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci
  muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
  a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail
  wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem
  miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z
  pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia
  składania wniosków:
  a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
  b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany
  kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
  c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w
  szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty
  ważności widniejącej na dokumencie),
  g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
  h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
  i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal
  C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Youth B). Kursy online UEFA dotyczące ochrony dzieci [Polish] | Child Safeguarding in Football – UEFA and Tdh (uefa-safeguarding.eu)
 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący
  na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.
 5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów
  szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz
  Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

WAŻNE!

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do załączenia w rubryce „Dyplomy i inne dokumenty” Certyfikatu z Rejestru Osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym /RSTPS/

link do pobrania w/w dokumentu : https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-informacje-z-rejestru-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym

© 2021 DolZP