Szukaj
Close this search box.

Kurs UEFA Grassroots C Jelenia Góra

Wydział Szkolenia Dol. ZPN informuje, że ruszyły zapisy na kurs trenerski UEFA Grassroots C w Jeleniej Górze, który odbędzie się w terminie 5.11.2021 – 7.02.2022.

Zapisy odbywają się poprzez platformę PZPN24 w zakładce „wydarzenia” do dnia 30.09.2021.

Poniżej link do informacji jak założyć profil trenerski.

(155) Platforma PZPN24 – Instrukcja rejestracji konta trenera – YouTube

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone::

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Dokument do podpisania podczas składania wniosku:

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

HARMONOGRAM KURSU:

SESJA I- 5-7.11.2021

SESJA II – 20-21.11.2021

SESJA II – 11-12.12.2021

SESJA IV – 8-9.01.12.2022

Egzamin końcowy: 7.02.20222

© 2021 DolZP