Szukaj
Close this search box.

Procedury pozyskiwania do klubów nieletnich zawodników przybywających do Polski z Ukrainy

  1. Zgodnie z postanowieniami Aneksu 7 do Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie, w przypadku zawodników nieletnich przybywających z terytorium Ukrainy, niezależnie od obywatelstwa, klub może wnioskować o ich pozyskanie na podstawie odstępstwa, o którym mowa w Art. 19 pkt 2 d) RSTP tj. przyjazdu z powodów humanitarnych.
  2. Zwracamy uwagę, że wskazany wyjątek zakłada wyłącznie możliwość pozyskania zawodnika o statusie amatora.
  3. W przypadku zamiaru pozyskania zawodnika nieletniego przybywającego z Ukrainy obowiązują dotychczasowe zasady określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC).
  4. Międzynarodowy Certyfikat transferowy (ITC) nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia. W takiej sytuacji zawodnik jest rejestrowany wyłącznie z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.
  5. W przypadku zamiaru pozyskania zawodnika pomiędzy 10. a 18. rokiem życia, w pierwszej kolejności klub jest zobowiązany do uzyskania zgody FIFA na pozyskanie zawodnika nieletniego. Celem jej uzyskania, klub jest zobowiązany przekazać, na adres transfers@pzpn.pl następujące dokumenty:
  • Skan oryginału aktu urodzenia zawodnika,
  • Dokument potwierdzający tożsamość zawodnika oraz rodziców zawodnika (paszport lub dowód),
  • Dokument potwierdzający status uchodźcy,
  • Dokument potwierdzający zameldowanie rodziców lub oświadczenie wskazujące miejsce pobytu rodziców wraz z zawodnikiem w Polsce.

Wymagane jest przekazanie kompletu dokumentów. W przypadku niemożności ich skompletowania, w miejscu nieuzupełnionych dokumentów należy załączyć oświadczenia argumentujące powód ich braku. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie przez PZPN, który podejmie decyzję, czy przekazane dokumenty są wystarczające do wszczęcia postępowania w zakresie transferu zawodnika nieletniego.

Wszystkie dokumenty należy przesłać za pośrednictwem jednej korespondencji e-mail na adres transfers@pzpn.pl, w formacie PDF. W przypadku dokumentów wydanych w języku innym niż polski lub angielski, oprócz danego dokumentu klub jest zobowiązany do przekazania egzemplarza przetłumaczonego na język polski lub angielski – nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.

© 2021 DolZP