Szukaj
Close this search box.

Program Klub – edycja 2023

1 marca ruszyła kolejna edycja Rządowego Programu KLUB. Uczestnikami programy mogą być kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy do uczestnictwa w programie wszystkie kluby Dolnośląskiego ZPN, spełniające kryteria Programu.

Podstawowe warunki uczestnictwa dla klubów:
– prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku,
– łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych,
– bezpośrednimi uczestnikami Programu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia,
– kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2023, z zastrzeżeniem, że ostatnie wydatki ze środków przyznanej dotacji mogą być dokonane najpóźniej do 30 listopada 2023
– środki mogą być przeznaczone na wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe oraz zakupu sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy),
– wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu, przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” (sportowetalenty.gov.pl).
Wysokości dofinansowania:
– kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych,
– kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. złotych (wymóg: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji).
Udział w zadaniu „środków własnych”:
– wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania,
– udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy,
– udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.
UWAGA:
szczegółowe warunki i kryteria udziału w Rządowym Programie „KLUB” – edycja 2023, zostały zawarte w Regulaminie, który został opracowany na podstawie ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 17 listopada 2022 roku Programu „KLUB” – edycja na lata 2023-2025. Regulamin jest zamieszczony na stronie rzadowyprogramklub.pl
POTRZEBUJESZ WSPARCIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PARTNEREM KLIKNIJ TUTAJ.

© 2021 DolZP