Szukaj
Close this search box.

Program Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty nabór ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Na realizację zadań z zakresu naboru Programu na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości:  70 000 000 zł. W ramach konkursu można realizować zadania z zakresu:

  • upowszechniania sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,
  • upowszechniania sportu w środowisku wiejskim;
  • wspierania organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
  • wspierania projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.   

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje) – z wyłączeniem polskich związków sportowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.).

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 marca 2023 roku (do godziny 23:59). Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert). Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

© 2021 DolZP