Szukaj
Close this search box.

Rekomendacje dotyczące meczów piłkarskich

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przygotowaliśmy rekomendacje dotyczące organizacji meczów piłkarskich.

Informujemy, że na obiektach sportowych można rozgrywać mecze z udziałem publiczności, jeżeli zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca nie dotyczy:

 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Na obiektach, o których mowa powyżej, podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne;
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
 • zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. W klasach rozgrywkowych, w których nie ma możliwości sprzedaży biletów w powyższy sposób, dopuszcza się tradycyjną sprzedaż biletów z zachowaniem wymogów sanitarnych poprzez zakrywanie nosa oraz ust i zachowanie odległości 1,5 metra od kolejnego kupującego.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Na terenie obiektów sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez), widz jest obowiązany:

 • realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;
 • zachować 1,5 metra odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport (zawodników). Zaleca się, aby zawodnicy rezerwowi i osoby funkcyjne (poza trenerem) zakrywały nos i usta.

Zalecenia dla organizatorów współzawodnictwa sportowego

 1. Ogólne

Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej, przestrzeni wspólnych, promować i stosować zasady prewencyjne:

 • częste mycie lub dezynfekowanie rąk;
 • zachowanie dystansu 1,5 m i wietrzenie pomieszczeń;
 • stosowanie etykiety kichania – przysłaniać usta łokciem;
 • unikania dotykania oczu i ust.

Tam, gdzie jest to możliwe, należy zachować otwarte ciągi komunikacyjne, np. zachować otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek.

Miejsca parkingowe wyznaczyć tak, żeby minimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdzających na teren klubu.

Organizator jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku.

Organizator wydarzenia sportowego powinien:

 • WERYFIKOWAĆ LICZBĘ OSÓB
 • lista powinna zawierać wszystkie osoby, które wchodzą na obiekt.
 • obsługa meczowa powinna być wyposażona w podstawowe środki ochrony osobistej przez klub rozgrywający mecz domowy.
 • w czasie wydarzenia powinny zostać wydzielone strefy komunikacyjne dla zespołów.
 • DEZYNFEKOWAĆ SZATNIE I WĘZŁY SANITARNE

Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym obecność gospodarza obiektu w szatni powinna być w jak największym stopniu ograniczona.

 1. Organizacja współzawodnictwa sportowego

Przy wejściu na obiekt uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

 • Korzystanie z szatni – zawodnicy

Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń. Na terenie szatni mogą przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans.

 • Korzystanie z szatni – sędziowie

Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń.  Na terenie szatni mogą przebywać jedynie sędziowie i kierownicy drużyn. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans.

Szatnie i węzły sanitarne powinny być zdezynfekowane przed meczem, a węzły sanitarne dodatkowo przed i po przerwie.

 • Korzystanie z budynku klubowego przez kibiców

Korzystanie z budynku klubowego jest zabronione za wyjątkiem korzystania z toalet.

 • Rozgrzewka

Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki używały swoich piłek. Piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed meczem oraz w czasie  przerwy.

 • Zawody

Zaleca się, aby zawodnicy i sędziowie nie schodzili w przerwie do szatni. Należy ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami wydarzenia (trenerzy, kierownicy przeciwnych drużyn).

Po wydarzeniu należy opuścić obiekt unikając grupowania się.

W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji).

© 2021 DolZP