Szukaj
Close this search box.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Pandemia koronawirusa sprawiła, że w bardzo trudnej sytuacji znalazły się kluby sportowe. Poniżej przedstawiamy wybrane formy wsparcia w realizacji zadań statutowych, które zawarte są w tzw. „tarczy antykryzysowej”, m.in.: zwolnienia ze składek ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń, wynagrodzenie postojowe wypłacane zleceniobiorcom lub osobom prowadzącym działalność.

1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO

Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na portalu www.praca.gov.pl generator wniosków organizacji pozarządowych pod nazwą:

Wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Warunki otrzymania pomocy: https://www.gov.pl/web/gov/dofinansowanie-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ngo


2. Zwolnienie ze składek ZUS

Organizacje, które na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, są zwolnione z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Wniosek o zwolnienie ze składek organizacja składa do ZUS przez portal PUE ZUS najpóźniej do 30 czerwca bieżącego roku wraz z oświadczeniem o pomocy publicznej.

Warunki otrzymania pomocy: https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-organizacji-pozarzadowych-z-nieoplaconych-skladek

Zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Wniosek o zwolnienie ze składek organizacja składa do ZUS przez portal PUE ZUS najpóźniej do 30 czerwca bieżącego roku wraz z oświadczeniem o pomocy publicznej.

Warunki otrzymania pomocy : https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-organizacji-pozarzadowych-z-nieoplaconych-skladek

3. Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku

Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/przesun-termin-zlozenia-zeznania-cit-8-i-wplaty-podatku

Brak opłat za przesunięcie płatności podatku,nie zostaną naliczone opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód budżetu państwa.


Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/gov/nic-nie-zaplacisz-za-przesuniecie-platnosci-podatku

4.Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

Brak odpowiedzialności karnej za brak złożenia zezniania podatkowego do końca kwietnia.


Informacje:

Jeśli nie zdążysz złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to  nie musisz składać czynnego żalu i nie poniesiesz odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu. Pamiętaj jednak, że musisz złożyć zeznanie do dnia 31 maja 2020 r.

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/gov/brak-konsekwencji-opoznienie-zlozenia-deklaracji-podatkowej-2019

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WSPARCIE DLA PRACUJĄCYCH NA UMOWACH ZLECENIACH LUB SAMOZATRUDNIONYCH

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) – zmiana w przepisach pozwala na pobieranie takiego świadczenia przez 3 miesiące

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Więcej informacji na ten temat:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych – zmiana w przepisach pozwala na pobieranie takiego świadczenia przez trzy miesiące

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.


Więcej informacji na ten temat:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

© 2021 DolZP