Szukaj
Close this search box.

Zapisy na Kursy UEFA/Grassroots C

Wydział Szkolenia Dol. ZPN informuje, że trwają zapisy na kursy UEFA/Grassroots C we Wrocławiu i w Jeleniej Górze. Zapisy odbywają się w zakładce „wydarzenia” poprzez platformę trenerską PZPN 24.

Zasady aplikacji na kurs UEFA/Grassroots C

Zgodnie z z Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami

Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA

§ 4 Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci

muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu

informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek

zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail

wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem

miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni

praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych

PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia

składania wniosków:

a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs

trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za

przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w

szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć

praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty

ważności widniejącej na dokumencie),

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,

h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,

i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C,

GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B). ( nie dotyczy UEFA A)

4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu

informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych

osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego

paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny

Art.13 RODO.

5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie

przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a)

i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów GRASSROOTS C/UEFA C

Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt kursu: 1000 zł

© 2021 DolZP