Kursy Trenerskie

Wydział Szkolenia Dol. ZPN informuje, że na platformie trenerskiej PZPN 24 ruszyły zapisy na Kursy UEFA C oraz UEFA B organizowane przez Dol. ZPN, które odbędą się w I kwartale roku 2023.

KURS UEFA C Żarów (Stadion Zjednoczonych Żarów, ul. Sportowa)

Planowany termin: w zależności od zebrania grupy 32 kandydatów ,  koszt kursu: 1000 zł

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA C
Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone
w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 42
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów UEFA C
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zaliczenia mikrogrup w klubach,
1.5 Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z:
a) części teoretycznej /część pisemna i część ustna/,
c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego,
d) egzaminu praktycznego w klubie

KURS UEFA B Żarów (Stadion Zjednoczonych Żarów)

Planowany termin: w zależności od zebrania grupy,  koszt kursu: 2500 zł

§ 29
Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

 1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba,
  która spełnia następujące kryteria:
  1.posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
  2.posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego
  UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,
  3.lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej IV
  poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),
  4.pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
 2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest
  zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

§ 4
Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci
  muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu
  informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek
  zawierający:
  a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail
  wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem
  miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
  praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych
  PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia
  składania wniosków:
  a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
  b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs
  trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
  c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za
  przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w
  szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć
  praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty
  ważności widniejącej na dokumencie),
  g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
  h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
  i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C,
  GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).
 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu
  informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych
  osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego
  paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny
  Art.13 RODO.
 5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane
  dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie
  przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a)
  i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

Wnioski należy składać w zakładce “wydarzenia” z indywidualnego profilu trenerskiego na platformie PZPN 24 (www.pzpn.pl, zakładka PZPN 24). Poniżej link do informacji jak założyć profil.

NOWA Uchwała nr III29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej 9.02.2022

https://uefa-safeguarding.eu/kursy-online-uefa-dotyczace-ochrony-dzieci-polish

Kontakt: Maciej Bielski, maciej.bielski@pzpn.pl, tel. 798 171 759

© 2021 DolZP