Kursy Trenerskie

Wydział Szkolenia Dol. ZPN informuje, że na platformie trenerskiej PZPN 24 ruszyły zapisy na Kurs UEFA A organizowany przez Dol. ZPN, który odbędzie się w roku 2023 oraz na kursy trenerskie UEFA B i UEFA/Grassroots C, które rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia 2022.

Zasady aplikacji na kurs UEFA A

Zgodnie z z Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami

Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA

§ 4 Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci

muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu

informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek

zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail

wnioskodawcy,

b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem

miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni

praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych

PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia

składania wniosków:

a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs

trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za

przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w

szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć

praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty

ważności widniejącej na dokumencie),

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,

h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,

i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C,

GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B). ( nie dotyczy UEFA A)

4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu

informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych

osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego

paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny

Art.13 RODO.

5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie

przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a)

i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

§ 14 Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA A

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba,

która spełnia następujące kryteria:

1.posiada ważną licencję trenera UEFA B,

2.posiada udokumentowane doświadczenie jako pierwszy trener w piłce nożnej

jedenastoosobowej w dwóch pełnych rundach rozgrywkowych, / druk do pobrania w załączeniu/

3.pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z następujących działań:

a) oceny doświadczenia trenerskiego,

b) oceny doświadczenia zawodniczego,

c) części teoretycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA A zobowiązany jest

zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Koszt kursu:

4000,00 zł

Kurs UEFA B Żarów

Planowany termin 27.08.2022 – 27.01.2023 (8 sesji weekendowych rozłożonych w czasie 5 miesięcy),  koszt kursu: 2500 zł

§ 29 Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria: 1.posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

2.posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,

3.lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej IV poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),

4.pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

§ 30 Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B

1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

1.1 100% obecność na zajęciach kursu,

1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu,

1.3 odbycie stażu trenerskiego,

1.4 zaliczenia mikrogrup w klubach,

1.5 zaliczenie wyjazdu studyjnego,

1.6 pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu,

1.7 Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z: a) części teoretycznej, b) przedstawienia raportu z mikrogrupy, c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego, d) egzaminu praktycznego w klubie.

KURS UEFA/GRASSROOTS C Żarów

Planowany termin 19.08.2022 – 25.11.2021 (4 sesje weekendowe rozłożone w czasie 3 miesięcy),  koszt kursu: 1000 zł

Kryteria przyjęć na kurs trenerów GRASSROOTS C/UEFA C
Kandydatem na kurs trenerów UEFA C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone
w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 42
Kryteria egzaminacyjne ukończenia kursu trenerów GRASSROOTS C/UEFA C
1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1.1 100% obecność na zajęciach kursu,
1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu,
1.3 odbycie stażu trenerskiego,
1.4 zaliczenia mikrogrup w klubach,
1.5 Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z:
a) części teoretycznej /część pisemna i część ustna/,
c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego,
d) egzaminu praktycznego w klubie

§ 4
Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci
  muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu
  informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek
  zawierający:
  a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail
  wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem
  miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
  praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych
  PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia
  składania wniosków:
  a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
  b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs
  trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
  c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za
  przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w
  szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć
  praktycznych na kursie trenerskim,(ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty
  ważności widniejącej na dokumencie),
  g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
  h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
  i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C,
  GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).
 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu
  informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych
  osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego
  paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny
  Art.13 RODO.
 5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane
  dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie
  przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a)
  i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

Wnioski należy składać w zakładce “wydarzenia” z indywidualnego profilu trenerskiego na platformie PZPN 24 (www.pzpn.pl, zakładka PZPN 24). Poniżej link do informacji jak założyć profil.

NOWA Uchwała nr III29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej 9.02.2022

https://uefa-safeguarding.eu/kursy-online-uefa-dotyczace-ochrony-dzieci-polish

Kontakt: Maciej Bielski, maciej.bielski@pzpn.pl, tel. 798 171 759

© 2021 DolZP