Szukaj
Close this search box.

Kursy Trenerskie

Wydział Szkolenia Dol. ZPN informuje, że na platformie trenerskiej PZPN 24 trwają zapisy na Kursy UEFA C, UEFA B oraz UEFA A organizowane przez Dol. ZPN.

UEFA A, UEFA B Żarów, UEFA C Chojnów, Jelenia Góra, UEFA C Żarów, UEFA C Wrocław

Planowane terminy: w zależności od zebrania grup.

Koszt kursu UEFA C: 1300zł + VAT

Koszt kursu UEFA B 3200zł + VAT

Koszt kursu UEFA A 6000zł + VAT

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci
  muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
  a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail
  wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem
  miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z
  pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia
  składania wniosków:
  a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
  b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany
  kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
  c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w
  szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty
  ważności widniejącej na dokumencie),
  g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
  h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
  i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal
  C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Youth B). Kursy online UEFA dotyczące ochrony dzieci [Polish] | Child Safeguarding in Football – UEFA and Tdh (uefa-safeguarding.eu)
 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący
  na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.
 5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów
  szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz
  Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

WAŻNE!

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do załączenia w rubryce „Dyplomy i inne dokumenty” Certyfikatu z Rejestru Osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym /RSTPS/

link do pobrania w/w dokumentu : https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-informacje-z-rejestru-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym

Wnioski należy składać w zakładce “wydarzenia” z indywidualnego profilu trenerskiego na platformie PZPN 24 (www.pzpn.pl, zakładka PZPN 24). Poniżej link do informacji jak założyć profil oraz do pobrania instrukcja jak aplikować na kurs.

NOWA Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w spra-wie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA

https://uefa-safeguarding.eu/kursy-online-uefa-dotyczace-ochrony-dzieci-polish

Kontakt: Maciej Bielski, maciej.bielski@pzpn.pl, tel. 798 171 759

© 2021 DolZP