Szukaj
Close this search box.

Kursy Trenerskie

Wydział Szkolenia Dol. ZPN informuje, że na platformie trenerskiej PZPN 24 trwają zapisy na Kursy UEFA C, UEFA B, organizowane przez Dol. ZPN.

UEFA B Żarów, UEFA C Jelenia Góra, UEFA C Chojnów, UEFA C Żarów

Planowane terminy: w zależności od zebrania grup.

Koszt kursu UEFA C: 1300zł + VAT

Koszt kursu UEFA B 3200zł + VAT

Koszt kursu UEFA A 6000zł + VAT

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci
  muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
  a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail
  wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem
  miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z
  pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia
  składania wniosków:
  a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
  b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany
  kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
  c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
  d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w
  szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
  e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty
  ważności widniejącej na dokumencie),
  g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
  h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
  i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal
  C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Youth B). Kursy online UEFA dotyczące ochrony dzieci [Polish] | Child Safeguarding in Football – UEFA and Tdh (uefa-safeguarding.eu)
 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący
  na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.
 5. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów
  szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz
  Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

WAŻNE!

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do załączenia w rubryce „Dyplomy i inne dokumenty” Certyfikatu z Rejestru Osób skazanych za przestępstwa na tle seksualnym /RSTPS/

link do pobrania w/w dokumentu : https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-informacje-z-rejestru-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym

Wnioski należy składać w zakładce “wydarzenia” z indywidualnego profilu trenerskiego na platformie PZPN 24 (www.pzpn.pl, zakładka PZPN 24). Poniżej link do informacji jak założyć profil oraz do pobrania instrukcja jak aplikować na kurs.

NOWA Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w spra-wie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA

https://uefa-safeguarding.eu/kursy-online-uefa-dotyczace-ochrony-dzieci-polish

Kontakt: Maciej Bielski, maciej.bielski@pzpn.pl, tel. 798 171 759

© 2021 DolZP