Szukaj
Close this search box.

Jak zostać członkiem Dolnośląskiego ZPN

Aby zostać członkiem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, należy złożyć dokumenty wynikające z postanowień Uchwały Zarządu PZPN o Członkostwie.

par. 6

1.W celu przyjęcia w poczet członków WZPN, Klub powinien przedstawić właściwemu Zarządowi WZPN następujące dokumenty:

a) deklarację członkowską według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji,

c) uwierzytelnioną kopię statutu Klubu,

d) zgłoszenie co najmniej jednego zespołu do rozgrywek organizowanych przez WZPN lub PZPN albo złożenie wniosku licencyjnego, jeżeli jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

e) podpisaną deklarację przestrzegania statutów, regulaminów, wytycznych i decyzji FIFA, UEFA, PZPN i WZPN oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki, realizacji obowiązków członkowskich, określonych w art.19 Statutu PZPN, przestrzegania Przepisów Gry w piłkę nożną uchwalanych przez IFAB lub FIFA ( w przypadku piłki halowej ), a także poddania wszelkich sporów z podmiotami podlegającymi jurysdykcji FIFA, UEFA, PZPN, WZPN oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki, organom jurysdykcyjnym tych organizacji oraz/względnie Trybunałowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie (CAS) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

f) listę osób fizycznych, upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji kandydującej wobec osób trzecich,

g) kopię protokołu zebrania założycielskiego lub ostatniego walnego zebrania organizacji kandydującej, zawierającego uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku,

h) dowody wpłaty składki członkowskiej do PZPN, WZPN oraz innego podmiotu prowadzącego rozgrywki.

© 2021 DolZP