Szukaj
Close this search box.

Nowe obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą wiadomością w związku z nowymi, ustawowymi obowiązkami każdej organizacji sportowej.

W dniu 15 lutego 2024 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Ustawa). Ustawa nakłada obowiązki na pracodawców i organizatorów w zakresie działalności związanej z uprawianiem sportu – art. 21, 22b, 22c Ustawy.

OBOWIĄZKI USTAWOWE

Od 15 lutego 2024 roku podmioty prowadzące działalność związaną z uprawianiem sportu małoletnich będą zobowiązane do:

1) Weryfikacji przed nawiązaniem stosunku pracy, dopuszczeniem do działalności osób w KRK w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z

2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego ( w przypadku zatrudnienia obcokrajowca) oraz weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym (RSPTS).

2) Przechowywania zaświadczeń z KRK i RSPTS w formie wydruków  w aktach osobowych pracowników/osób dopuszczonych do działalności w organizacji.

3) Wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich zgodnie z wymogami ustawy – art.22b.

4) Dokonywania oceny standardów co najmniej raz na dwa lata w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować. Co dwa lata zaleca się weryfikację danych osób w rejestrach – nie wynika to z przepisów – dobra praktyka.

2) KONTROLA

Kontrolę w zakresie wykonywania obowiązków sprawuje Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Marszałek, PIP, NFZ.

3) KARY

Ustawa (art.23 i nast.) przewiduje odpowiedzialność karną za:

1) Nieuzyskanie informacji z rejestru lub dopuszczenie osoby figurującej w rejestrach do pracy/działalności – areszt, ograniczenie wolności, grzywna nie niższa niż 1000 zł

2) Brak standardów ochrony małoletnich – grzywna 250 zł/1000 zł.

4) MATERIAŁY

Polski Związek Piłki Nożnej w nawiązaniu do korespondencji z dnia 25 września 2023 roku wprowadził Politykę Bezpieczeństwa Dzieci. Głównym celem podejmowanych przez nas działań jest uczynienie piłki nożnej środowiskiem bezpiecznym, pozytywnym i pełnym szacunku oraz radości dla wszystkich dzieci. W związku z tym powstał dokument, składający się z zestawu dobrych praktyk i wytycznych, które mają zminimalizować ryzyko nadużyć i wprowadzić w organizacjach sportowych zasady postępowania dla trenerów, współpracowników, rodziców i dzieci.

Zarząd PZPN w dniu 30 stycznia 2024 roku dokonał aktualizacji Polityki o wymogi Ustawy w zakresie standardów ochrony dzieci. Dodatkowe materiały znajdują się na stronie internetowej https://pzpn.pl/dzieci-i-mlodziez/polityka-bezpieczenstwa-dzieci/polityka-bezpieczenstwa-dzieci.

KURSY ONLINE dot. ochrony dzieci – https://dolzpn.pl/kursy-online-uefa-dotyczace-ochrony-dzieci/

5) KONTAKT

Wszelkie pytania, zgłoszenia i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: ochronadzieci@pzpn.pl.

© 2021 DolZP