Szukaj
Close this search box.

NOWELIZACJA UCHWAŁY DOT. LICENCJI TRENERSKICH

Uchwała Zarządu PZPN nr  I/9 z dnia 30.01.2024 w sprawie licencji trenerskich.

Wprowadzone zmiany:

 1. Dostosowanie do obowiązków wynikających ze zmian do Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, które wchodzą w życie 15.02.24: (art. 4 Uchwały)
 1. Trener poza przestępstwami wynikającymi z ustawy o sporcie nie może być karany za przestępstwo handlu ludźmi i znęcanie oraz przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. Trener nie może być osobą, wobec której orzeczono zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, uprawianiem sportu, opieką i kontaktem z dziećmi.
 3. Trener nie może figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 1. Rozszerzono wykluczenia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną za przewinienia związane z wpływaniem na wynik meczu, poza korupcją to tzw. Podpórka, matchfixing, udział w zakładach bukmacherskich – wynika to z październikowych zmian do Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (art. 4 Uchwały).
 2. Usystematyzowano tryby i procedury (art.18 Uchwały):
 1. Organ, który wydał licencję (Zespół PZPN/ organ WZPN) może ją zawiesić lub jej pozbawić. Usunięto maksymalny roczny termin na zawieszenie licencji. Np. w przypadku toczącego się postępowania organ może zawiesić licencję na czas jego trwania. Organ ma uprawnienia do zawieszenia również w przypadkach, gdy trener nie spełnia warunków przyznania licencji w okresie pełnienia funkcji – np. karalność, trwające postępowanie, lub z wniosku trenera. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących naruszenie wskazanych w ust. 1 warunków, w szczególności w sytuacji naruszenia norm etyczno-moralnych, toczącego się wobec trenera postępowania przygotowawczego, postawienia trenerowi zarzutów przez uprawniony organ, wydania wyroku w I instancji czy wszczęcia postępowania przez organy dyscyplinarne PZPN, organ który wydał licencję, może ją czasowo zawiesić na czas trwania postępowania.
 2. Odwołanie od w/w decyzji będzie przysługiwało do NKO/komisji odwoławczej WZPN.
 3. Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna trenera w kompetencjach organów dyscyplinarnych PZPN/WZPN.
 1. Usunięto instytucję wstrzymania licencji – zostało zawieszenie.
 2. W zakresie uprawnień:
 1. Uzupełniono tabelę o IV ligę (wymagana UEFA PRO, UEFA A), V ligę (wymagana UEFA PRO, UEFA A, UEFA B)
 2. UEFA Youth B uprawnia do prowadzenia CLJ i młodzieżowych dziewcząt
 3. Od sezonu 24/25 w I lidze PLF wymagana UEFA Futsal B lub C.
 1. Wprowadzono wymóg ukończenia kursu online z bezpieczeństwa dzieci jako warunku uzyskania/przedłużenia licencji.
 2. Termin na wniosek o przedłużenia określono na 20 grudnia roku, w którym kończy się ważność licencji (art.13).
 3. Zastępstwo 1 trenera – usunięto zapis o maks. 3 kolejkach, organ może wyrazić na to zgodę na okres maksymalnie do końca danej rundy rozgrywkowej.
 4. Identyfikator licencji – nie będzie już wydawanych plastików, identyfikatory będą w aplikacji mPZPN (art.15), dotychczas wydane plastiki obowiązują do dnia upływu ich ważności.  
 5. Wprowadzono zapis dotyczący stosowania form żeńskich: Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o stanowisku czy roli w piłce nożnej w męskiej formie, odnosi się również do formy żeńskiej.

© 2021 DolZP