Szukaj
Close this search box.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00

O dotację w ramach Programu mogą ubiegać się m.in.:

organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,

Dwa priorytety

Dotację można otrzymać na wsparcie kluczowych obszarów działalności oraz funkcjonowania organizacji, które zostały podzielone na dwa priorytety:

1. Działania wspierające (Priorytet 1): Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych. np.: zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne dla dzieci i młodzieży (szkolenia online, zajęcia pozaszkolne w formie online)
2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2): Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19 (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
     * Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu
       podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek
       COVID-19;
     * Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o
       których mowa w pkt 1-3;
     * Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki
       finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek
       COVID-19.
     * np.: przeszkolenie osoby do prowadzenia księgowości (np. e-kurs
       księgowości); wynagrodzenia dla osób obecnie zatrudnionych w
       organizacji – TYLKO JEŻELI WYKORZYSTANE ZOSTAŁY DOSTĘPNE
       MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ; koszty związane ze
       zleceniem wykonania zadań na zewnątrz – w związku z brakiem
       kadry/wolontariuszy;zakup laptopów, drukarek do pracy w domu;zakup programów do webinariów;wynajem lokalu, czynsz, media itd.;

Wartość dotacji w Priorytecie 1 jest ograniczona do 50 tys. zł. Na każde z poddziałań w ramach Priorytetu 2 można otrzymać maksymalnie 10 tys zł (40 tys. zł ogółem).

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

© 2021 DolZP