Szukaj
Close this search box.

Ubezpieczenia – lista placówek

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami jakie napływają z klubów sportowych dot. wykazu placówek medycznych współpracujących z PZU, w których zawodnik ma dostęp do specjalistów w przychodniach w swoim województwie w ramach bezgotówkowej obsługi kosztów leczenia i rehabilitacji, przesyłam w załączeniu listę przychodni w województwie dolnośląskim z prośbą o rozdystrybuowanie po klubach sportowych.

Aktualna lista placówek PZU znajduje się na stronie https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zdrowie-sa  – aktualizowana co miesiąc.

W ramach przypomnienia przedstawiam poniżej podstawowe informacje dotyczące programu NNW PZU PZPN dla piłkarek i piłkarzy.

To produkt nowej generacji. Główny nacisk postawiono w nim, poza NNW, na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji tak, aby zawodniczka lub zawodnik jak najszybciej mogli powrócić do uprawiania sportu. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach programu obejmuje wszelkie urazy do jakich doszło na boisku, w czasie treningu, obozu szkoleniowego.

Świadczenia przysługujące Ubezpieczonemu to:

  1. organizacja i pokrycie kosztów leczenia, w tym diagnostyki i rehabilitacji,
  2. pokrycie kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  3. transport na zmianę opatrunku,
  4. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (po zakończeniu leczenia określany jest procentowy uszczerbek na zdrowiu i następuje wypłata świadczenia).

W celu jak najlepszej obsługi programu ubezpieczyciel – PZU – utworzył infolinię pod nr telefonu: 801 402 402 dedykowaną wyłącznie do obsługi programu ubezpieczeń NNW PZU PZPN. Infolinia jest czynna całą dobę 7 dni w tygodniu. Kontaktując się z infolinią ubezpieczony zgłasza szkodę (odniesione urazy wymagające diagnozy i leczenia), a infolinia organizuje niezbędną pomoc. W celu weryfikacji, infolinia poprosi o nr polisy ubezpieczeniowej i nr PESEL zawodnika.

Jeśli idzie o świadczenia z tytułu nieszczęśliwych wypadków – PZU SA wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości bez stosowania franszyzy (czyli udziału własnego). Oznacza to, że wypłacane będą świadczenia z tytułu nawet drobnych szkód, do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie.

Zawodnicy są ubezpieczani imiennie z wyszczególnieniem podstawowych danych osobowych m.in. nr PESEL i adresu zamieszkania, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody w PZU SA.

To najlepsza oferta na rynku zarówno pod względem zakresu ubezpieczenia, poziomu składki jak i obsługi sprzedażowej oraz serwisu po szkodzie.

W załączeniu przesyłam również:

  1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW
  2. Postanowienia dodatkowe i odmienne do umowy ubezpieczenia NNW PZU
  3. Oświadczenia PZU do OWU
  4. Procedurę ubezpieczenia zawodników
  5. Formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia
  6. Tabele ubezpieczeń.

© 2021 DolZP