Szukaj
Close this search box.

Uznanie kompetencji trenerskich

Art. 7

 1. Osoby, które do końca sezonu 2005/2006 uzyskały uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej, I klasy lub II klasy, mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych kompetencji i przyznanie licencji trenerskiej z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  • posiadający uprawnienia/dyplomy klasy mistrzowskiej, I lub II klasy trenerskiej mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów licencji trenerskich po spełnieniu nw. przesłanek:
  • przyznanie licencji UEFA PRO – w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach piłki nożnej męskiej na I lub II poziomie przyznanie licencji UEFA A w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach piłki nożnej męskiej na III lub IV poziomie rozgrywkowym lub w klubach piłki nożnej damskiej na I i II poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych,
  • przyznanie licencji UEFA B – w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na co najmniej V poziomie rozgrywkowym lub w klubach piłki nożnej damskiej na III poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych.
 2. Wnioski o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich należy składać do Polskiego Związku Piłki Nożnej – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba zainteresowana uzyskaniem licencji trenerskiej zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:
  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stosownych uprawnień,
  • życiorys wraz przebiegiem kariery trenerskiej,
  • zaświadczenia o wymaganym uchwałą stażu pracy trenerskiej w klubach piłkarskich,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,
  • oświadczenie o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego oraz oświadczenie o niekaralności w rozumieniu art. 21 stawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadani pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Wnioski rozpoznaje Komisja Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. uznawania uprawnień trenerskich w składzie: Dyrektor Sportowy PZPN, Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, przedstawiciel Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej, przedstawiciel macierzystego WZPN wnioskodawcy oraz 2 Członków Rady Szkoły Trenerów PZPN.
 5. Komisja PZPN podejmuje decyzję o przyznaniu wnioskowanej przez kandydata licencji trenerskiej po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wnioskodawcą.
 6. Decyzje Komisji PZPN, o której mowa w ust. 6 uznające kompetencje uzyskane przez wnioskodawcę i przyznające licencje trenerskie będą przekazywane do wiadomości Panelowi Jira UEFA, zgodnie z treścią Art. 7 ust. 5 Konwencji Trenerskiej UEFA. Postanowienia Art. 7 ust. 8 Konwencji stosuje się odpowiednio.
 7. Decyzje Komisji PZPN w przedmiocie odmowy uznania kompetencji wnioskodawcy i nieprzyznania mu licencji trenerskiej wymagają pisemnego uzasadnienia. Wnioskodawcy przysługuje w terminie prawo złożenia odwołania od decyzji do Jira Panel UEFA, przy zachowaniu zasad wynikających z Konwencji Trenerskiej UEFA.

© 2021 DolZP